Tornado über Washington

Tornado über Washington Heftige Aufnahmen aus Washington.