Skyrim Misheard Lyrics

Da hat aber jemand mal ganz genau hingehört!