Skateboard mit V8-Motor

WTF! Ein Skateboard mit V8-Motor und 630 PS.