Shinji Saito – YoYo-Champion 2011

Yoyo World Champion Shinji Saito in Action!